Pomocne informacje dla osób pragnących złożyć odwołanie

ostatnia modyfikacja 23.01.2024

Poniżej zebraliśmy kilka ważnych informacji dotyczących sposobu oceny prac oraz kilka praktycznych rad, jak skutecznie złożyć odwołanie od uzyskanej oceny na zawodach drugiego lub trzeciego stopnia.

Za formułowanie prawdziwych stwierdzeń nie popartych dowodem nie są przyznawane punkty.
Ocenie podlega rozumowanie, to znaczy wyjaśnienie dlaczego napisane przez Ciebie stwierdzenia są prawdziwe. Pamiętaj, że bierzesz udział w konkursie (nie egzaminie), a OMJ to zawody o wysokim poziomie merytorycznym. Jeśli więc uzyskana ocena jest niska, nie oznacza to wcale, że Twoja praca jest bezwartościowa.

Celem odwołania jest prośba o ponowne sprawdzenie pracy.
Szansa na to, że Komisja konkursowa nie zrozumiała Twojego rozwiązania jest bardzo niewielka. Niska ocena wynika najczęściej z przyjętych kryteriów oceniania. W sporadycznych sytuacjach mogło jednak dojść do przeoczenia podczas sprawdzania. Odwołania służą temu, by wyeliminować całkowicie takie przypadki.

Jeśli uważasz, że zadanie rozwiązałeś poprawnie, a uzyskałeś zbyt mało punktów, albo że postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania powinien skutkować większą liczbą punktów, to złóż odwołanie. Komisja odwoławcza zapozna się z jego treścią i jeszcze raz przeanalizuje Twoje rozwiązanie, upewniając się, czy Twoja praca została oceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami. Wyjaśnienie końcowej oceny otrzymasz w odpowiedzi na odwołanie.

Ocenie podlega jedynie to, co jest w pracy.
Przygotowując odwołanie nie warto wkładać dużego wysiłku w to, by wyjaśniać drobiazgowo, co napisałeś, lub co miałeś na myśli podczas zawodów. Komisja ma przed oczami Twoją pracę i jedynie jej zawartość może oceniać. Twoje uzupełniające wyjaśnienia dotyczące rozwiązania nie wpłyną na punktację, gdyż nie ma ich w Twojej pracy. Napisz więc w 2-3 zdaniach, bez wchodzenia w szczegóły, co Cię niepokoi, dlaczego uważasz, że dostałeś za mało punktów. To zdecydowanie wystarczy. Takie wyjaśnienie jest również najbardziej pomocne dla komisji, gdyż często daje wskazówkę, gdzie należy szukać ewentualnych przeoczeń.

Przypomnienie zasad oceniania
Rozwiązanie każdego zadania z zawodów II i III stopnia oceniane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Za formułowanie nawet prawdziwych stwierdzeń niepopartych argumentacją nie są najczęściej przyznawane punkty. Dotyczy to również poprawnych odpowiedzi na pytania postawione w treści zadania bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem błędnym (na przykład prowadzonym w oparciu o szczególne przypadki lub dodatkowe nieuzasadnione założenia).

Stosujemy umownie następującą interpretację ustalając dla danego zadania szczegółowe kryteria jego oceny:
6 - zadanie rozwiązane bezbłędnie,
5 - rozwiązanie posiadające usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego,
2 - rozwiązanie zawierające usterki, przy których, według oceniającego, zadania nie można uznać za rozwiązane, jednak zauważalny jest istotny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania,
0 - zadanie nierozwiązane, rozwiązane błędnie, lub zawierające drobne przyczynki, których nie można uznać za zauważalny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania.

Zwracamy uwagę na to, że na Olimpiadzie nie ma klucza odpowiedzi. Rozwiązania publikowane na naszej stronie ilustrują jedynie przykładowe metody oraz wzorcowy sposób redakcji rozwiązania. Maksymalną liczbę punktów otrzymać można za poprawne rozwiązanie przy użyciu dowolnej metody, przy czym korzystając z faktów nieobjętych programem merytorycznym Olimpiady należy je wyraźnie i precyzyjnie przywołać w treści rozwiązania.

Materiały dodatkowe
Osoby zainteresowane dalszymi szczegółami zachęcamy do lektury tekstów wymienionych poniżej.