Rejestracja szkoły do udziału w części testowej OMJ

ostatnia modyfikacja 28.08.2023

Przed dokonaniem rejestracji szkoły podstawowej do udziału w OMJ należy sprawdzić w wyszukiwarce, czy jest ona zarejestrowana w systemie. Szkoły biorące udział w poprzednich testach nie rejestrują się ponownie.


Zasady rejestracji szkół do udziału w części testowej OMJ

1. Jeśli szkoły nie ma na liście dostępnej w wyszukiwarce, osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora OMJ powinna, po zapoznaniu się z regulaminem OMJ oraz klauzulą informacyjną, dokonać rejestracji szkoły przy użyciu formularza rejestracyjnego on-line.

Ważne informacje

  • Część testowa zawodów I stopnia XIX OMJ odbędzie się w czwartek 28 września 2023 r. o godzinie 9:00 i trwa 75 minut. Godzina startu zawodów nie może zostać zmieniona.

  • Formularz rejestracyjny będzie aktywny do dnia 26 września 2023 r. godz. 20:00.

  • Proces rejestracji szkoły do udziału w OMJ kończy się dopiero w momencie otrzymania przez Komitet Główny OMJ skanu (nie zdjęcia!) papierowej dokumentacji wygenerowanej podczas rejestracji on-line. Adres mailowy zostanie podany w procesie rejestracji. Skan dokumentu powinien znaleźć się w skrzynce mailowej adresata najpóźniej 26 września 2023 r., godz. 20:00. Prosimy, aby nie zwlekać z rejestracją do ostatniej chwili, gdyż terminy te nie będą mogły być przedłużone.

  • Bezpośrednio po wypełnieniu formularza oraz bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentacji przez Komitet Główny OMJ na adres szkolnego koordynatora OMJ przesłana zostaje informacja z potwierdzeniem i dalszymi wytycznymi. Z uwagi na to, że wiadomości te są wysyłane automatycznie są one niekiedy traktowane jako spam lub trafiają do folderów innych, niż ,,Odebrane".

2. Jeśli szkoła znajduje się na liście w wyszukiwarce, to jest zarejestrowana do udziału w OMJ i gotowa do przeprowadzenia części testowej w dniu 28 września 2023 r. Wówczas szkolny koordynator powinien zalogować się do panelu szkolnego koordynatora OMJ i zapoznać się z zawartymi tam informacjami.

3. Jeśli w zarejestrowanej szkole niezbędna jest zmiana szkolnego koordynatora OMJ, nowy koordynator powinien zgłosić się pod adres [email protected] w celu uzyskania dalszych informacji. Do zmiany koordynatora niezbędne jest również potwierdzenie zmiany przez szkołę.


Organizacja części testowej zawodów

Szkolni koordynatorzy OMJ zarejestrowanych szkół otrzymają, po zalogowaniu do panelu szkolnego koordynatora OMJ na stronie internetowej OMJ, wcześniejszy dostęp do zadań testowych i innych poufnych materiałów, i odpowiadają za zachowanie ich w tajemnicy do momentu, aż staną się jawne.

Szczegółowy przebieg części testowej zawodów pierwszego stopnia oraz zakres obowiązków szkolnego koordynatora OMJ jest ustalany przez Komitet Główny i przekazywany w postaci odrębnych informacji, dostępnych po zakończeniu rejestracji szkoły i zalogowaniu się szkolnego koordynatora do panelu nauczyciela na stronie internetowej OMJ.


Przebieg zawodów pierwszego stopnia Olimpiady Matematycznej Juniorów

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań (samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora) do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.
  • Część testowa odbywa się w zarejestrowanych szkołach w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. W szczególności, brak udziału w części testowej zawodów pierwszego stopnia nie jest przeszkodą do wysłania zadań części korespondencyjnej. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.