Ważne informacje dla uczestników XIX OMJ (2023/2024)

ostatnia aktualizacja 1.09.2023

Uczestnikiem Olimpiady jest każdy uczeń szkoły podstawowej w Polsce, który spełni wszystkie poniższe warunki:

  • zapozna się z Regulaminem Olimpiady i zobowiąże się go przestrzegać,
  • po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przedstawi pisemną zgodę swojego rodzica/opiekuna prawnego na udział w Olimpiadzie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Regulaminie Olimpiady (zgoda przekazywana jest szkolnemu koordynatorowi OMJ przed częścią testową zawodów lub - wyłącznie w przypadku osób, które nie brały udziału w teście - dołączana jest do rozwiązań części korespondencyjnej),
  • weźmie udział w części testowej zawodów pierwszego stopnia w dniu 28 września 2023 r. (test odbywa się w zarejestrowanych szkołach) lub weźmie udział w części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia przesyłając do właściwego Komitetu Okręgowego rozwiązanie przynajmniej jednego z zadań konkursowych w terminie do 16 października 2023 r.
Wynik zawodów pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach. Z części korespondencyjnej można uzyskać znacznie więcej punktów niż z testowej. Brak udziału w części testowej nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej!

Więcej informacji można znaleźć w zakładkach „O Olimpiadzie”, „Częste pytania”, a także w Regulaminie Olimpiady.


Część testowa

Test odbędzie się 28 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 jedynie na terenie tych szkół, które zarejestrują swój udział w OMJ. Dostępna jest aktualna lista zarejestrowanych szkół. Jeśli szkoła nie znajduje się na liście, należy zgłosić do dyrektora szkoły lub nauczyciela matematyki chęć udziału w części testowej. Jeśli szkoła znajduje się na liście, wówczas należy dowiedzieć się który nauczyciel pełni w szkole funkcję szkolnego koordynatora OMJ, a następnie zwrócić się z prośbą u udzielenie dalszych informacji w sprawie organizacji testu w szkole.

Szczegółowe zasady udziału w teście opisane są w poniższej instrukcji.


Część korespondencyjna

Odpowiednie zredagowane (patrz niżej) rozwiązania zadań części korespondencyjnej (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio - listem poleconym (w kopercie formatu co najmniej A4) - do Komitetu Okręgowego OMJ, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 16 października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Arkuszy z rozwiązaniami nie należy zginać, zszywać ani wkładać do koszulek (dotyczy uczestników przesyłających rozwiązania bez udziału szkoły).

Przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań części korespondencyjnej należy zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w wersjach:

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować w następujący sposób (niespełnienie poniższych wymogów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika przez Komitet Okręgowy).

  • Rozwiązania redagować należy na arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie.
  • Nie wolno na jednym arkuszu umieszczać rozwiązań dwóch lub więcej zadań.
  • W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej. powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania.
  • W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko - oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo.

Osoby, które nie brały udziału w części testowej powinny przesłać wraz ze swoimi pracami wypełniony i podpisany druk zgody na udział w OMJ i na przetwarzanie danych osobowych.


Zachęcamy do wykonania zdjęć lub skanów swoich prac przed wysłaniem ich do właściwego Komitetu Okręgowego. Jest to warunek konieczny do uczestniczenia w procedurze odwoławczej po zawodach pierwszego stopnia.